:
Moto


MOTO

’Cekap dan berkualiti’

FALSAFAH PENDIDIKAN NASIONAL

’Pendidikan Malaysia adalah satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruhdan bersepadu untuk  mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek rohani, emosi dan  jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara’ 

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM JAIS 

’Pendidikan Islam JAIS adalah satu usaha berterusan ke arah membina potensi individuberilmu , beriman , beramal,berakhlak
muliadan berketrampilansecara seimbang dan sepadu berlandaskan Wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah bagi melahirkan masyarakat muslimyang bertaqwa , maju, mampu bersaing untuk mendapat kesejahteraandi dunia dan kebahagiaan di akhirat’